en   ua   ru   🔍

Лабораторія онлайн

В цьому розділі представлені розробки, присвячені окремим розідлам теорії ймовірностей та математичної статистики


Теорія ймовірностей
 1. Одномірні дискретні розподіли
 2. Схема незалежних випробувань Бернуллі (теорема Пуассона, локальна теорема Муавра-Лапласа)
  Схема незалежних випробувань Бернуллі у виконанні Голубєва Сергія, 2008.
 3. Схема незалежних випробувань Бернуллі (інтегральна теорема Муавра-Лапласа)
 4. Схема випробувань з різними ймовірностями успіхів.
 5. Оцінювання ймовірності заданої точності наближення ймовірності успіху частотою в СНВБ.
 6. Знаходження кількості випробувань, які гарантують задану точність наближення ймовірності частотою.
 7. Задача про мости
 8. Задача про дуель
 9. Задача про тріель (послідовну)
 10. Задача про тріель (одночасну)
 11. Двовимірні дискретні випадкові вектори
 12. Класичні розподіли:
  - біноміальний,
  - пуассонівський,
  - експоненційний,
  - гауссівський (окремо можна здійснити порівняння двох графіків),
  - гіпергеометричний
 13. Розрахунок надійності схеми у виконанні Єдемського Романа, 2011.


Статистика
 1. Статистична обробка даних
 2. Побудова "ящика-з-вусами" (box-and-whiskers plot)
 3. Гауссівське вирівнювання даних
 4. Гауссівське вирівнювання групованих даних
 5. Система щільностей Пірсона
 6. Лінійна регресія
 7. Таблиця спряженості
 8. Коефіцієнти кореляції:

 9. Довірчі інтервали
 10. Довірчий інтервал для невідомої ймовірності
 11. Довірчий інтервал для невідомої частки (долі):
 12. Довірчі інтервали для параметрів гауссівського розподілу:
  - для середнього при відомій дисперсії,
  - для середнього при невідомій дисперсії,
  - для дисперсії при відомому середньому,
  - для дисперсії при невідомому середньому.
 13. Довірчий інтервал для параметра розподілу Пуассона
 14. Довірчий інтервал для параметра показникового розпоідлу
 15. Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції

 16. Перевірка гіпотез
 17. Перевірка гіпотези незалежності ознак
 18. H0: p = p0
 19. H0: m = m0 (дисперсія невідома)
 20. H0: m = m0 (дисперсія відома)
 21. H0: σ2 = σ02 (гіпотеза про дисперсію)
 22. H0: m1 - m2 = c (при рівних дисперсіях)
 23. H0: σ12 = σ22 (гіпотеза про рівність дисперсій)


Випадкові процеси
 1. Моделювання випадкових процесів
 2. Класифікація станів ланцюга Маркова у виконанні Сторожука Артема та Куляна Андрія, 2012, МСС-3.
  Класифікація станів ланцюга Маркова у виконанні Бикова Артема


Моделювання випадкових величин
 1. Генерування дійсно випадкового числа (Online true random number picking)
 2. Рівномірний (неперевний) розподіл на відрізку (випадкові та псевдовипадкові значення)
 3. Рівномірний роподіл в одиничному квадраті
 4. Рівномірний роподіл в одиничному крузі
 5. Рівномірний (дискретний) розподіл
 6. Бернуллієвський розподіл
 7. Біноміальний розподіл
 8. Пуассонівський розподіл
 9. Гауссівський розподіл


Генерування геометричних об'єктів
 1. Випадковий трикутник
 2. Випадковий багатокутник
 3. Випадкові криві
 4. Стохастична графіка
 5. Генерування лабіринтів


Генерування комбінаторних об'єктів
 1. Перестановки
 2. Сполуки
 3. Сполуки з повтореннями
 4. Підмножини
 5. Розбиття


Логіка
 1. Таблиця істинності
 2. Поліном Жегалкіна
 3. Досконала диз'юнктивна нормальна форма (ДДНФ)
 4. Досконала кон'юнктивна нормальна форма (ДКНФ)


Різне
 1. Стохастична стеганографія
 2. Транспортна задача
 3. Симплекс-метод
 4. Мінімальна опукла оболонка (Minimum convex hull online)
 5. Клітинні автомати Конвея

Шарапов М.М. 2007-2019